Relaterade sidor

Bakgrunden till bildandet av Stavns Fibernt ek.fr.

Skapad av Arne Helseth torsdag den 24 april 2014, klockan 18:52
uppdaterad onsdag den 7 maj 2014, klockan 10:18

Ett informationsmöte om bredband via fiber på landsbygden var gnistan till det fortsatta arbetet.

Mötet ordnades av Glava- Stavnäs- Högeruds LRF-avdelning den 12 mars 2013 i Stavnäs Sockenstuga. Därefter togs initiativ av Fjöle Byalag att starta ett EU- projekt för ändamålet inom Leader Växtlust. Stavnäs Fiber bildades för att med hjälp av landsbygdsstöd göra en intresseinventering bland fastighetsägare och företagare i Stavnäs församlings område. Om intresset visade sig vara tillräckligt stort, minst 50 % av de fastboende, skulle man gå vidare och inom projektet starta en förening för bredbandsfiber i Stavnäs.

För att säkerställa ekonomin under projekttiden ställde Stavnäs Grannsamverkan upp med ett lån på 20 000 kr. Landsbygdsstödet utbetalas alltid först då projektet är genomfört och slutrapporterat.

I juni bifölls ansökan av Leader Växtlusts styrelse och 20 september kom Länsstyrelsens ja.

En kontaktgrupp bestående av intresserade representanter från de olika byarna bildades på det första mötet i Fjöle Bystuga den 16 september 2013, Den gruppen består och har växt och är idag 37 personer stark.

Efter fyra arbetsmöten med kontaktgruppen kallades alla fastboende via brevlådorna och intresserade som lämnat e-adress till ett välbesökt informationsmöte på Billingsudde den 22 januari 2014.

En interimsstyrelse utsågs då, som sedan inom Leaderprojektets ram kallade till ett likaså välbesökt bildandemöte på Billingsudde den 25 februari 2014. Till detta möte kallades samtliga fastighetsägare i Stavnäs via brev oavsett boendeort, alltså även fritidsboende bosatta inom och utom landet. Detta brev innehöll inbjudan samt en blankett för ansökan om medlemskap.

På mötet diskuterades och beslutades om stadgar. Medlemsansökningar lämnades in och avslutningsvis togs beslut om att bilda Stavnäs Fibernät ek.för.

Den 25 februari är alltså starten för Stavnäs Fibernät ek.för